Algemene voorwaarden

Besportive

 

Definities

 

Artikel 1

 

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De definities gelden zowel in de enkelvoud als in de meervoudsvorm:

 

1.    Besportive; aanbieder van de Diensten op de Website en gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Annen, aan de Middenweg 103 en ingeschreven in het handelsregister onder het KvK-nummer 88958000.

2.    Personal Trainer; degene die gebruikmaakt van de Diensten van Besportive door een persoonlijk Profiel aan te maken op de Website en dit Profiel te beheren, met als doel in contact te komen met potentiële klanten.

3.    Gebruiker; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt en/of gebruikmaakt van de Diensten die door Besportive worden aangeboden. Onder de definitie van ‘Gebruiker’ valt onder andere de Personal Trainer.

4.    Diensten: alle diensten die door Besportive op de Website of elders worden aangeboden waaronder, maar niet beperkt tot het bieden van een persoonlijk Profiel voor de Personal Trainer, toegang tot het Blogplatform, technische ondersteuning, marketingwerkzaamheden en voor iedere andere Gebruiker de mogelijkheid in contact te komen met een Personal Trainer.

5.    Profiel; de informatie en bestanden die de Personal Trainer op de Website zet.

6.    Abonnement; de overeenkomst tussen Besportive en de Personal Trainer op grond waarvan de Personal Trainer gedurende een vastgestelde periode gebruikmaakt van de Diensten van Besportive.

7.    Algemene doelstelling; het via de Website bieden van een platform waarin de Personal Trainer, tegen betaling van een vooraf vastgesteld tarief, potentiële klanten kan werven.

8.    Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan per brief, per e-mail, per WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

9.    Website: de website waar Besportive haar Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.besportive.nl

10. Blogplatform; onderdeel op de Website waartoe de Gebruiker toegang krijgt met als doel informatie te delen en zijn of haar zichtbaarheid te vergroten.

 

Strekking

 

Artikel 2

 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, iedere overeenkomst gesloten tussen Besportive en de Personal Trainer en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Besportive en de Gebruiker.

2.    De Personal Trainer met wie eenmaal met toepassing van deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later met Besportive gesloten overeenkomsten.

3.    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Diensten.

4.    Voorwaarden of andere regels van de Gebruiker die strijdig zijn met deze voorwaarden worden niet erkend. Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing.

5.    Als een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.

6.    Besportive gaat zorgvuldig om met de gegevens van de Gebruiker, één en ander volgens het bepaalde in het Privacyreglement.

 

Totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering

 

Artikel 3

 

1.    De overeenkomst tussen Besportive en de Gebruiker komt tot stand op het moment dat hij of zij Diensten afneemt.

2.    De overeenkomst tussen Besportive en de Personal Trainer ontstaat op het moment dat de Personal Trainer zich heeft aangemeld via de Website. In het geval dat de Personal Trainer een aanbod van Besportive mondeling accepteert, ontstaat de overeenkomst op het moment Besportive een bevestiging daarvan heeft verzonden.

3.    Besprotive is nimmer een partij bij een tussen de Personal Trainer en Gebruiker tot stand gekomen afspraak of overeenkomst.

4.    De Gebruiker die in de hoedanigheid van consument gebruik wenst te maken van de Diensten, heeft een bedenktijd van 7 (zeven) dagen, ingaande op de dag van de aanmelding, tenzij en voor zover de levering van de Diensten al met instemming van de Gebruiker is begonnen, voordat de bedenktijd is verstreken.

5.    Besportive zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en leveren. Besportive kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

6.    Besportive doet er alles aan om de Diensten aan Gebruikers zonder onderbreking of storing te laten verlopen en neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht en opslag van data, maar Besprotive kan ter zake geen garantie geven.

7.    Het is voor Besportive mogelijk om de Website op ieder gewenst moment offline te halen in verband met onderhouds- en herstelwerkzaamheden en, met het oog op verbetering van de Diensten, om inhoudelijke wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op de Website.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website

 

Artikel 4

 

1.    Alle informatie verkregen via de Website mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt en voor het doel die overeenstemt met de Algemene doelstelling. Het is niet toegestaan om deze informatie te verzamelen en te verwerken voor welke andere doeleinde dan ook.

2.    De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij of zij op de Website plaatst volledig en actueel zijn, berusten op de waarheid en dat hij of zij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten. Besportive is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. Evenmin is Besportive verantwoordelijk voor de nakoming van afspraken en verbintenissen die tussen de Personal Trainer of de Gebruiker oftewel tussen de Gebruikers onderling bestaan of zullen ontstaan.

3.    De Personal Trainer garandeert dat alle gegevens die hij of zij op de Website plaatst betrekking hebben op het realiseren van de Algemene doelstelling en de diensten die hij of zij als Personal Trainer levert.

4.    De Personal Trainer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die de Gebruiker aan hem of haar verstrekt. Hij garandeert dat er zorgvuldig met deze gegevens zal worden omgegaan.

5.    Het is de Gebruiker niet toegestaan om via de Website activiteiten te ontplooien die, of zich te gedragen op een wijze die, of materiaal te uploaden en verspreiden dat strafbaar, onrechtmatig, kwetsend, inbreuk makend, of aanstootgevend is voor anderen of die op enigerlei wijze inbreuk maken/maakt op rechten van anderen.

6.    Het is de Gebruiker niet toegestaan om het gebruik van de Website door anderen te verstoren of nadelig te beïnvloeden.

7.    Gebruikers dienen zich te onthouden van enige activiteit die de veiligheid en/of de continuïteit van de Website in gevaar kan brengen.

8.    De Diensten van Besportive zijn slechts toegankelijk voor de minderjarige Gebruiker als daarvoor toestemming is verkregen van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

9.    Het is voor Besportive mogelijk om alle Profielen te screenen en als er sprake is van in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden, met de Algemene doelstelling of onrechtmatig handelen anderszins, zonder opgave van redenen of waarschuwing, zonder ingebrekestelling en zonder aansprakelijk te worden gesteld voor de eventueel daaruit ontstane directe of indirecte schade, een Profiel of één of meerdere op de Website geplaatste gegevens, tijdelijk of definitief te verwijderen of te aanpassen.

10. Het is voor Besportive mogelijk de toegang tot de Website of een Profiel te ontzeggen, als zij van mening is dat er sprake is van overtreding van het bepaalde in deze voorwaarden.

 

Abonnement, duur en beëindiging

 

Artikel 5

 

1.    De Personal Trainer heeft de mogelijkheid te kiezen voor een Abonnement met een looptijd van één kalendermaand of één kalenderjaar.

2.    Beëindiging van het Abonnement kan, schriftelijk of per e-mail, in geval van een maandelijks Abonnement, uiterlijk 7 (zeven) dagen voor het verstrijken van de looptijd.

3.    Als het Abonnement stilzwijgend wordt verlengd, dan geldt automatisch een Abonnement voor dezelfde duur als het voorgaande.

4.    Een tussentijdse beëindiging van het Abonnement door de Personal Trainer is niet mogelijk.

5.    Het Abonnement kan door Besportive, zonder opgave van redenen of waarschuwing, zonder ingebrekestelling en zonder aansprakelijk te worden gesteld voor de eventueel daaruit ontstane directe of indirecte schade, te allen tijde beëindigd worden in één van de onderstaande gevallen;

1.    als de Personal Trainer in strijd handelt met het bepaalde in deze voorwaarden, met de Algemene doelstelling of anderszins onrechtmatig handelt;

2.    als betalingen voortkomend uit het Abonnement 30 (dertig) dagen na vervaldatum niet zijn voldaan.

3.    als de Personal Trainer faillissement of surseance heeft aangevraagd (door een derde), op vermogensbestanddelen van de Personal Trainer beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de Personal Trainer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt.

6.    Het afnemen van het Abonnement is strikt persoonlijk en kan door de Personal Trainer niet worden overgedragen aan een ander, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.    Deze voorwaarden zijn automatisch van toepassing op, a) alle Diensten die tijdens de looptijd van het Abonnement door de Personal Trainer worden afgenomen, en op, b) iedere stilzwijgend of expliciet verlengde Abonnement.

8.    Als het Abonnement gedurende een proefperiode kosteloos wordt aangeboden, kan de Personal Trainer binnen deze periode het Abonnement op ieder gewenst moment opzeggen. Bij afwezigheid van deze opzegging, wordt de proefperiode automatisch en stilzwijgend omgezet in een jaarabonnement, waarop de gebruikelijke tarieven van Besportive en de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zijn. Voor het einde van de proefperiode ontvangt de Personal Trainer schriftelijk een reminder dat de proefperiode afloopt.

9.    Als Besportive besluit haar activiteiten geheel of gedeeltelijk te beëindigen, eindigt het Abonnement daarmee automatisch. Deze beëindiging leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Besportive.

 

Tarieven, betaling en incasso

 

Artikel 6

 

1.    Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke type- en programmeerfouten.

2.    Als de Personal Trainer in gebreke blijft in een tijdige betaling, dan is hij of zij van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Personal Trainer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.    Het is voor Besportive mogelijk om de toegang tot het Profiel te ontzeggen of het Profiel tijdelijk of definitief te verwijderen als de Personal Trainer, na schriftelijk te zijn verwittigd, in gebreke blijft in een tijdige betaling.

4.    De Personal Trainer die een betaling niet tijdig voldoet, is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, deurwaarders en incassobureaus.

5.    De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Personal Trainer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op zijn of haar vermogensbestanddelen beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de Personal Trainer zijn of haar onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt, het Abonnement is beëindigd en voorts ingeval de Personal Trainer overlijdt.

 

Melding van inbreuk, onderzoek en klachtprocedure

 

Artikel 7

 

1.    De Gebruiker die van mening is dat een afbeelding, tekst of videomateriaal strafbaar, onrechtmatig, kwetsend, inbreuk makend, of aanstootgevend is voor anderen of die op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van anderen, kan dit melden door een e-mail te versturen naar info@besportive.nl. Besportive zal een onderzoek instellen en, als zij de klacht gegrond verklaard, spoedig maar uiterlijk binnen 1 (één) kalendermaand tot verwijdering overgaan.

2.    Als de Gebruiker een klacht wil indienen ter zake een afgenomen Dienst, Abonnement en/of het gebruik van de Website, dient hij of zij de klacht, op straffe van verval van aansprakelijkheid en herstelplicht van lid 4 van dit artikel, binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking schriftelijk aan Besportive te melden.

3.    Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de Personal Trainer niet op.

4.    Als vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en/of de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, dan zal Besportive binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren.

5.    Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door TrainerVinden gemaakte kosten voor rekening van de Gebruiker.

 

Intellectueel eigendom

 

Artikel 8

 

1.    Alle intellectuele eigendomsrechten op de (inhoud, software, vormgeving en infrastructuur van de) Website komen toe aan Besportive.

2.    Niets van de Website mag worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Besportive.

3.    De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden waaronder, maar niet beperkt tot octrooirechten, merkrechten, auteursrechten en portrechten.

4.    Besportive is betreffende de gegevens, materialen en alle mogelijke informatie welke door de Gebruiker op de Website zijn geplaatst niet aansprakelijk voor schending van rechten van derden.

5.    De Gebruiker vrijwaart Besportive voor alle mogelijke aanspraken van derden dat deze op de Website geplaatste gegevens inbreuk maken op rechten of anderszins onrechtmatig zijn.

6.    Besportive heeft, met inachtneming van de belangen van de Personal Trainer, het recht om zijn of haar, uitsluitend op de Website zichtbare gegevens of de door de Personal Trainer op het Blogplatform geplaatste informatie, te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Overmacht

 

Artikel 9

 

1.    Besportive is niet gehouden tot het nakomen van één of meer verplichtingen als zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Evenmin is Besportive aansprakelijk voor de daardoor ontstane directe of indirecte schade.

2.    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die Besportive niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet door haar schuld komt en ook volgens de wet niet voor haar rekening komt.

3.    Ziekte en/of ongeval, tekortkomingen van derden, storingen in hardware, software, internet, het digitaal systeem en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.

4.    Als Besportive tot het intreden van overmacht in het kader van het Abonnement al Diensten heeft geleverd, heeft zij recht op betaling hiervoor.

 

Aansprakelijkheid

 

Artikel 10

 

1.    Als de Personal Trainer aantoont dat hij of zij schade heeft geleden door een gebrek of tekortkoming van Besportive die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is Besportive alleen voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het tarief van het op dat moment geldige Abonnement.

2.    Besportive is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitlatingen, handelen of nalaten van de Gebruiker, die in het kader van of tijdens het afnemen van de Diensten zijn gedaan, die in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden, met de Algemene doelstelling of anderszins onrechtmatig zijn en die aan de Gebruiker kunnen worden toegerekend.

3.    Voorts is Besportive niet aansprakelijk voor;

1.    schade ontstaan door onjuiste, onvolledige, onrechtmatige of inbreuk makende informatie die op de Website door de Gebruiker is geplaatst;

2.    indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade;

3.    schade ontstaan door uitlatingen, handelen of nalaten van één of meer derden die al dan niet door Besportive ten behoeve van de uitvoering van de Diensten is of zijn ingeschakeld;

4.    schade ontstaan door storingen in hardware, software, internetverbinding, het digitaal systeem en dergelijke;

4.    De schade dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 (drie) kalendermaanden na het ontstaan ervan aan Besportive te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding vervalt.

5.    De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van iets Besportive.

 

Overige bepalingen

 

Artikel 11

 

1.    Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

2.    Besportive staat buiten mogelijke geschillen tussen de Personal Trainer en de Gebruiker.

3.    Op alle overeenkomsten waarbij Besportive partij is en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.    Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van een overeenkomst.